+48 42 633 96 06

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

RODO

Klauzula informacyjna
 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), na podstawie przepisu art. 13 RODO uprzejmie
informujemy, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Alkabar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą pod adresem 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 121 lok. 21,

e-mail:biuro@alkabar.com.pl; tel. 42 633-96-06;

nr rejestru KRS0000199120Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS,

kapitał zakładowy 50 000,00 PLN,

Regon 592278188,NIP 771-263-26-45.

2.Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w niezbędnym zakresie w celu:

- wykonania umów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO

- wypełnienia przez administratora obowiązków prawnych - na podstawie art. 6 ust.1 lit. c. RODO
- wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osób trzecich - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

3.Dane zebrane w celu świadczenia usług przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO

4.Dane osobowe będą przetwarzane przez możliwie najkrótszy czas,z uwzględnieniem uzasadnionego interesu Administratora oraz ciążących na Administratorze obowiązkach wynikających z prawa gospodarczego i podatkowego oraz w okresach wynikających z norm powszechnie obowiązującego prawa.

5.Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora usług i spełnienia obowiązków. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług.

7.Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.Państwa dane mogą być także pozyskiwane w zakresie w jakim są udostępniane przez źródła publiczne – tj. dostępne na stronach internetowych oraz w rejestrach publicznych (np. KRS, Regon, CEIDG)

9.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.Mają Państwo prawo do żądania:

- dostępu do swoich danych,

- do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

- do przenoszenia danych.

Z praw tych można skorzystać za pomocą poczty tradycyjnej,listownie, kierując korespondencję na adres:

Alkabar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 121 lok. 21.

szybki kontakt

Alkabar Sp. z o.o.

tel/fax: 042 633 96 06
tel/fax: 042 630 70 28
tel. kom. 0 509 652 296
biuro@alkabar.com.pl